Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 14. decembra 2012 zasadala päťčlenná odborná porota v bratislavskom sídle Úradu SKSI na posudzovanie a hodnotenie diplomových prác dotknutých vysokých škôl v druhom ročníku Inžinierskej ceny za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2011/2012 (v texte ďalej len „Cena“), ktorá je celoštátnou súťažou o najlepšiu inžiniersku diplomovú prácu fakúlt univerzít na Slovensku v oblasti budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení.

dokument v pdf Výsledky 2. ročníka Inžinierskej ceny 2011/2012

Zriaďovatelia Ceny:
– Slovenská komora stavebných inžinierov,
– Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska,
– Slovenský zväz stavebných inžinierov,
– Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia.

Organizátor Ceny:
Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia

Z troch slovenských univerzít – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline – bolo dotknutých touto Cenou desať fakúlt s možnosťou za každú z nich poslať jej organizátorovi Združeniu ABF Slovakia do štátneho kola 3 diplomové práce.


Zoznam diplomových prác posudzovaných porotou

1. RRS Chopok, rekonštrukcia obalového plášťa
Autor: Ing. Peter Hartman
Vedúci DP: Ing. Erik Jakeš, PhD.
Vysoká škola: STU v Ba, Stavebná fakulta

2. Posúdenie eróznych procesov a návrh protieróznych opatrení v povodí
Autor: Ing. Zuzana Studvová
Vedúca DP: doc. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.
Vysoká škola: STU v Ba, Stavebná fakulta

3. Návrh lávky pre peších – atypická lanová konštrukcia
Autor: Ing. Ján Brodniansky
Vedúci DP: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Vysoká škola: STU v Ba, Stavebná fakulta

4. Nemocničná budova
Autor: Ing. Valéria Mrásková
Vedúci DP: Ing. Jaroslav Vojtuš, PhD.
Vysoká škola: TU v Košiciach, Stavebná fakulta

5. Budova pre dopravu – Transport terminál
Autor: Ing. Zuzana Ometáková
Vedúci DP: Ing. Jaroslav Vojtuš, PhD.
Vysoká škola: TU v Košiciach, Stavebná fakulta

6. Oceľová konštrukcia letiskového terminálu
Autor: Ing. Dávid Sagan
Vedúci DP: doc. Ing. Michal Tomko, PhD.
Vysoká škola: TU v Košiciach, Stavebná fakulta

7. Kráčajúci mobilný podvozok servisného robota
Autor: Ing. Peter Tkáč
Vedúci DP: Ing. Rudolf Jánoš, PhD.
Vysoká škola: TU v Košiciach, Strojnícka fakulta

8. Koncepcia zjednosmernenia Veľkej Okružnej
Autor: Ing. Peter Borošinec
Vedúci DP: Ing. Marek Drličiak, PhD.
Vysoká škola: ŽU v Žiline, Stavebná fakulta

9. Posúdenie únosnosti dosky proti porušeniu pretlačením v zmysle STN EN 1992-1-1
Autor: Ing. Štefan Gavura
Vedúci DP: Ing. Ján Bujňák, PhD.
Vysoká škola: ŽU v Žiline, Stavebná fakulta

10. Technológia budovania vrstevnatého násypu stavby Cesta I/75 Galanta obchvat, II. stavba
Autor: Ing. Andrej Jesenský
Vedúca DP: doc. Dr. Ing. Katarína Zgútová
Vysoká škola: ŽU v Žiline, Stavebná fakulta

 

Členovia odbornej poroty (v texte ďalej len „porota“)

– Ing. Ján Tomko, predseda
– Ing. František Kinčeš, podpredseda
– Ing. Vladimír Hanzel
– Ing. Fedor Zverko
– Ing. Andrej Marcík

Porota sa riadila aktualizovaným štatútom Ceny a týmito kritériami hodnotenia (čl. II ods. 5):

1. originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia,
2. tvorivý prístup k riešenému problému,
3. komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.

Poradové čísla kritérií hodnotenia sú súčasne aj poradím ich váhy pri posudzovaní diplomových prác porotou.

Porota mala k dispozícii:

– kompletné diplomové práce,
– DVD,
– poster,
– dôvody prihlásenia, vypracované fakultnými komisiami,
– osobné prezentácie autorov diplomových prác.

Celkový počet diplomových prác v štátnom kole bolo desať, a to po tri z troch stavebných fakúlt a jedna diplomová práca zo Žilinskej univerzity v Žiline, Strojníckej fakulty. Osobne ich pred odbornou porotou prezentovali 9 autori. Desiaty autor, Ing. Andrej Jesenský zo ŽU v Žiline, Stavebnej fakulty bol v tom čase v zahraničí. Odborná porota sa napriek v štatúte zakotvenej osobnej prezentácie diplomových prác ich autormi rozhodla aj jeho diplomovú prácu posudzovať z dokumentácie poslanej organizátorovi Ceny Združeniu ABF Slovakia – kompletná diplomová práca (texty, výkresy), DVD, poster a fakultnou komisiou vypracovaný dôvod prihlásenia jeho diplomovej práce do štátneho kola Ceny.

 

ROZHODNUTIE POROTY

V zmysle uvedených kritérií hodnotenia a ich váhy pri posudzovaní a hodnotení diplomových prác, ako aj štatútu Ceny porota udelila:

1) Cena s titulom Inžinierska cena 2011/2012 a Laureát Inžinierskej ceny za najlepšiu diplomovú prácu:

 Posúdenie únosnosti dosky proti porušeniu pretlačením v zmysle STN EN 1992-1-1
Autor: Ing. Štefan Gavura
Vedúci DP: Ing. Ján Bujňák, PhD.
Vysoká škola: ŽU v Žiline, Stavebná fakulta

Zdôvodnenie:
– originálny a tvorivý prístup ku komplexnosti riešenej problematiky,
– potenciálna možnosť uplatnenia pri tvorbe nových zásad projektovania aj v medzinárodnom meradle,
– zvýšenie bezpečnosti a odolnosti stavieb,
– vysoko aktuálna problematika pre prax.
Odmena: 800,- €

 

Ďalej odborná porota, udelila tri Čestné uznania bez udania poradia, a to:

a) Čestné uznanie za najlepšiu diplomovú prácu:

Kráčajúci mobilný podvozok servisného robota
Autor: Ing. Peter Tkáč
Vedúci DP: Ing. Rudolf Jánoš, PhD.
Vysoká škola: TU v Košiciach, Strojnícka fakulta

Zdôvodnenie:
– originalita a výnimočnosť myšlienky riešenia,
– praktické uplatnenie v prostredí ohrozujúcom zdravie človeka,
– potenciálne uplatnenie na medzinárodnej úrovni,
– tvorivý prístup k riešeniu.
Odmena: 400,- €

b) Čestné uznanie za najlepšiu diplomovú prácu:

Nemocničná budova
Autorka: Ing. Valéria Mrásková,
Vedúci DP: Ing. Jaroslav Vojtuš, PhD.
Vysoká škola: TU v Košiciach, Stavebná fakulta

Zdôvodnenie:
– komplexný prístup k riešenej problematike,
– typologicko–architektonické stvárnenie stavby,
– rozsah práce korešpondujúci so skladbou projektovej dokumentácie pre prax.
Odmena: 400,- €

c) Čestné uznanie za najlepšiu diplomovú prácu:
Návrh lávky pre peších – atypická lanová konštrukcia
Autor: Ing. Ján Brodnianský,
Vedúci DP: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Vysoká škola: STU v Ba, Stavebná fakulta

Zdôvodnenie:
– komplexnosť teoretického rozboru práce,
– optimalizácia variantných návrhov,
– využiteľnosť vo výučbovom procese aj v praxi .
Odmena: 400,- €

Autorom všetkých ocenených diplomových prác navrhla porota vyplatiť v plnej výške štatútom stanovené odmeny, a to:
– Inžinierska cena 2011/2012 odmena 800,- €,
– tri Čestné uznania odmeny á 400,- €.


Závery a odporúčanie poroty pre 3. ročník Inžinierskej ceny

Druhý ročník Inžinierskej ceny bol zo strany organizátora Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, pripravený na veľmi vysokej úrovni a samotný priebeh prezentácie diplomových prác ich autormi bol na profesionálnej úrovni. Členovia odbornej poroty ocenili preukázané teoretické znalosti a vyjadrovaciu schopnosť nových absolventov Slovenských technických univerzít.

Na základe uvedených skutočností si odborná porota osvojila názor, že do praxe nastupujú mladí ambiciózni inžinieri s veľmi dobrým teoretickým základom, ktorý je predpokladom na ich ďalší kvalitatívny odborný rast.

Zriaďovatelia Ceny a jej organizátor veria, že aj tento druhý ročník Ceny bude dostatočnou motiváciou študentov pre jej tretí ročník k zvýšenej kvalite svojich diplomových prác a príslušným dotknutým vysokým školám podnetom ich zvýšeného záujmu na prihlásenie troch najkvalitnejších diplomových prác, prezentujúcich úroveň ich výučby, vybratých vo fakultnom kole do kola štátneho, teda aj tých fakúlt, ktoré sa v tomto ročníku nezúčastnili s odôvodnením, že nemajú v príslušnom akademickom roku tematicky vhodnú diplomovú prácu pre Inžiniersku cenu.

Aj toto všetko sú dôvody, pre ktoré porota odporúča zriaďovateľom tejto ceny a jej organizátorovi v nej pokračovať, na základe skúseností i z minulých dvoch ročníkov ju zdokonaľovať a rozvíjať, a takto verejne profesionálne prezentovať úroveň vysokého školstva na Slovensku i kvality jeho absoloventov.

Slávnostné odovzdávanie cien s osobnou prezentáciou autorov ocenených diplomových prác sa uskutoční vo štvrtom januárovom týždni roka 2013.

 

Bratislava 14. 12. 2012

 

 

 

 

Ing. Ján Tomko, Autorizovaný inžinier SKSI, v. r.           Ing. Mária Brichtová, v. r.
predseda odbornej poroty                                               za organizátora Ceny a jej sekretára