Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Vyhlasovateľ súťaže slovenských vedcov - výskumníkov Journaliste Studio v spolupráci s Klubom vedeckotechnických žurnalistov SSN  - 19. marca o 10.00 hodine na slávnostnom vyhlásení výsledkov v aule Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave udelí

cenu za výsledky v programoch EÚ 2011 - prof. RNDr. Karolovi MIKULOVI, DrSc.,

Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, Stavebná fakulta STU v Bratislave.

Ocenenie sa udeľuje za úspešné riešenie európskych projektov, ktorých výsledkom sú svetovo unikátne postupy na počítačovú analýzu časovo-priestorových štvordimenzionálnych obrazov embryogenézy jednoduchých stavovcov s aplikáciami vo vývojovej biológii a medicíne, založené na efektívnych paralelných implementáciách originálnych numerických metód na riešenie nelineárnych parciálnych diferenciálnych rovníc.

Srdečne blahoželáme !

Ocenení v rámci jednotlivých kategórií súťaže Vedec roka SR 2011:

Vedec roka SR 2011:

prof. Ing. Roman BOČA, DrSc., Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave,

Technológ roka SR 2011:

Mgr. Martin SABO, PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave,

Mladý výskumník roka SR 2011:

RNDr. Jaromír MIKEŠ, PhD., Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach,

Uznanie za celoživotné dielo v SR 2011:

PhDr. Karol PIETA, DrSc., Archeologický ústav SAV, Nitra