Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 23. 12. 2011 vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v rámci operačného programu Životné prostredie výzvu  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok k prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo, operačného cieľa 4.3 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie:

Kód výzvy: OPŽP-PO4-11-5

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky (celý región NUTS I) a oprávnenými žiadateľmi sú aj VVŠ.

Medzi oprávnené aktivity patrí o.i.:

II. skupina: Nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane výstavby a rekonštrukcie zariadení s cieľom zhodnotenia a zneškodnenia nebezpečných odpadov environmentálne vhodným spôsobom

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na túto výzvu je 8 mil. EUR z Kohézneho fondu a zo štátneho rozpočtu.

Dátum uzavretia výzvy: 27. 3. 2012

Bližšie informácie k výzve je možné nájsť na http://www.opzp.sk/200/vyzvy/aktualne-vyzvy