Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 17. 10. 2011 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja, s názvom „Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja", kód OPVaV-2011/1.1/01-SORO.

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok:  23. 1. 2012 Medzi oprávnených žiadateľov patria aj verejné vysoké školy mimo schém štátnej pomoci, ale miestom realizácie projektu sú kraje okrem Bratislavského kraja.

Podrobné informácie je možné nájsť na adrese > www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktualne-vyzvy/opvav-20111101-soro/