Prejsť na obsah
Dianie na SvF
OP VaV 2.2 a 4.2: Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP - granty - na projekty aj pre BA aj pre mimobratislavské organizácie - žiadatelov a ich výskumných partnerov.

Dovoľujeme si dať vám do pozornosti aktuálne prebiehajúce dve výzvy na predkladanie žiadosti o NFP - EU-granty - na projekty v oblasti

prenosu poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe.

Aktuálne sú vyhlásené dve zaujímavé Výzvy v rámci tzv. EU- Operačného programu Výskum a vývoj (určeného pre SR) a to konkrétne na podporované skupiny aktivít zhrnuté ako tzv. Opatrenie 2.2 (pre žiadateľov z regiónov mimo BA-kraja a aj s realizáciou aktivít mimo BA-kraja) a Opatrenie 4.2 (pre žiadateľov so sídlom v BA-kraji a aj vykonávanými aktivitami v BA-kraji).

Výzvy - v prílohe - sú určené na financovanie projektov priemyselného (aplikovaného) výskumu a experimentálneho vývoja so zameraním na priamu spoluprácu podnikov s akademickou sférou (ako partnerom žiadateľa v rámci projektu), pričom nositeľom projektu - žiadateľom - je samotný podnik, čo zabezpečí súlad projektu s požiadavkami praxe.

OP V a V výzva k Opatreniu 2 2-07 pre žiadateľov mimo BA-kraja v SR Súbor PDF
OP V a V výzva k Opatreniu 4 2-07 pre BA-kraj Súbor PDF
Schéma štátnej pomoci Súbor PDF