Prejsť na obsah
Dianie na SvF

VZDUCHOTECHNIKA 2021Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (člen REHVA a ZSVTS), Slovenská komora stavebných inžinierovStavebná fakulta STU v Bratislave, konkrétne Katedra technických zariadení budov spolu organizovali jubilejný 20. ročník obnovenej medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie pod novým názvom VZDUCHOTECHNIKA 2021, ktorá sa uskutočnila v dňoch 25. - 26. 10. 2021 v Grand Hoteli Permon**** v Podbanskom, na aktuálnu tému: „Dobrý vzduch si uvedomíme až vtedy, keď ho nemáme...“ Konferencia sa mala konať ešte v roku 2020, avšak v dôsledku pandémie sa nemohla realizovať prezenčne a musela sa presunúť až na jeseň roku 2021.

Program konferencie bol rozdelený do piatich prednáškových sekcií spojených s prezentáciou firiem. Úvodné prednášky boli venované legislatíve vo vzduchotechnike, nielen na tému Covid-19, ale aj z hľadiska nových trendov a vývoja vetracích jednotiek, či energetického hodnotenia budov so vzduchotechnikou. Priestor dostali prezentácie s poznatkami zo vzduchotechniky v budovách občianskej vybavenosti, v priemysle, taktiež v budovách bytovej výstavby a rodinných domov. Pozornosť bola tiež venovaná zdrojom chladu a tepla pre vzduchotechniku ako profesiu.

V rámci každej sekcie bol vytvorený priestor na diskusiu k prednášaným témam. Konferencia bola príležitosťou na stretnutie odborníkov, ktorí pôsobia pri príprave, realizácii a prevádzke vetracej a klimatizačnej techniky. Uvítali sme aj kolegov z výskumu, štátnej správy a školstva, ktorí úzko spolupracujú s našimi odborníkmi pri tvorbe vnútornej klímy budov.

  

Konferencie sa zúčastnili prednášatelia zo slovenských a českých univerzít, ako aj zástupcovia renomovaných firiem pôsobiacich v profesii vzduchotechniky a chladenia, ako napr. DAIKIN Airconditioning Central Europe – Slovakia s.r.o. (generálny partner), Atrea s.r.o., Flair, a.s., Hoval SK spol. s r.o., A-Invent s.r.o., Isover Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Remak, a.s., robatherm Slovensko, s.r.o., Ruvirex a.s., Trane Technologies (hlavní partneri) a v neposlednom rade aj firmy a spoločnosti, ktoré sa zúčastnili ako výstavní či mediálni partneri.

Každoročne sa na spoločenskom večeri odovzdáva cena SSTP, ktorá bola tento rok udelená Ing. Eugenovi Turzovi (KLT, spol. s r.o.) za celoživotný prínos v oblasti vzduchotechniky a vykurovania, za čo mu srdečne blahoželáme.

Obnovenie opätovného uskutočnenia konferencie sa stretlo s veľmi dobrým ohlasom všetkých zúčastnených, pretože jej niekoľkoročná absencia bola najmä odbornou verejnosťou vnímaná viac-menej už negatívne. Sme radi, že sme späť a to nielen tento rok, ale aj s prísľubom pravidelne sa opakujúcich ďalších ročníkov konferencie. Na záver tohto zhodnotenia je potrebné vyjadriť poďakovanie predsedovi SSTP, celému prípravnému výboru konferencie, organizačnému garantovi i editorovi zborníka. Vďaka patrí sponzorom aj inzerentom a v neposlednom rade všetkým účastníkom konferencie za to, že svojou účasťou vrátili konferencii význam dôležitého stretnutia odborníkov a záujemcom o vedný odbor Vzduchotechnika na Slovensku.

Text, foto: doc. Ing. Zuzana Straková, PhD., odborný garant konferencie, Katedra technických zariadení budov SvF STU