Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Zahraničná exkurzia do BRILON (Rakúsko)

Dňa 15.11.2019 sa na pozvanie firmy Brilon a.s. zúčastnilo v sprievode pedagógov katedry TZB 45 študentov 2. ročníka odboru Technické zariadenia budov exkurzie do výrobného závodu Austrian Email v rakúskom Knittelfelde. Po dlhej ceste si študenti v závode mohli prezrieť výrobu zásobníkových ohrievačov pitnej vody a akumulačných nádrží vhodných do systémov s obnoviteľnými zdrojmi energie. Študenti ďalej mohli vidieť postupnosť výroby ohrievačov a akumulačných nádrží od tvarovania obalového plášťa a vnútornej ohrevnej špirály až po finálne zloženie výrobku a jeho skúšky. Súčasťou prehliadky bol odborný výklad, ktorý upriamil pozornosť na technické detaily pri výrobe zariadení. Po prehliadke závodu bola odborná prednáška na tému Aplikácia akumulačných nádrží v systémoch vykurovania, kde si študenti prehĺbili poznatky o umiestňovaní akumulačných nádrží v systémoch vykurovania s rôznymi typmi obnoviteľného zdroja energia. Tieto poznatky študenti využijú pri tvorbe diplomovej práce.

 

Organizátor exkurzie: Ing. Mária Kurčová, PhD., Katedra technických zariadení budov SvF STU, (odd. VYKUROVANIE)

 

Zahraničná exkurzia do HERZ (Rakúsko)

Na pozvanie firmy HERZ, spol. s r.o. sa 21.11.2019 zúčastnilo v sprievode pedagógov katedry TZB 17 študentov 2. ročníka odboru Technické zariadenia budov exkurzie so zameraním na vykurovanie do výrobného závodu Herz vo Viedni. Študenti doobeda absolvovali odborný seminár na tému Aplikácia regulačných armatúr pri vyvažovaní vykurovacích sústav, kde si mohli prehĺbiť odborné znalosti získané z vyučovacích hodín na predmete Hydraulika vykurovacích sústav. Zároveň študenti mali možnosť fyzicky vidieť jednotlivé armatúry, ktoré sa používajú pri vyregulovaní vykurovacích sústav. Po obede nasledovala prehliadka výrobného závodu na výrobu armatúr s odborným výkladom. Študenti mali možnosť vidieť odlievanie telesa regulačnej armatúry, dokonca si na pamiatku mohli odliať s pomocou pracovníkov vlastný odliatok armatúry. Ďalej videli opracovanie odliatku a montáž armatúr vrátane priebehu skúšok potrebných pre distribúciu armatúr a ich aplikáciu v systémoch vykurovania. Celú exkurziu ukončila návšteva vianočných trhov vo Viedni s ochutnávkou chutného viedenského vianočného punču.

   

Organizátor exkurzie: Ing. Mária Kurčová, PhD., Katedra technických zariadení budov SvF STU, (odd. VYKUROVANIE)

 

Zahraničná exkurzia do SCHAKO (Maďarsko)

V dňoch 22. a 29.11.2019 sa na pozvanie firmy SCHAKO s.r.o. zúčastnilo v sprievode pedagógov katedry TZB 30 študentov 2. ročníka odboru Technické zariadenia budov odbornej exkurzie do výrobného závodu Schako Kft. v meste Törökbálint. Spoločnosť pôsobí v oblasti Vzduchotechniky; zaoberá sa výrobou koncových vnútorných distribučných prvkov pre prívod a odvod vzduchu. Prednáška na tému aerodynamika prúdenia vzduchu v potrubnej sieti a vo vetranom priestore bola v DEMO laboratóriu doplnená zaujímavými dymovými skúškami, ktoré jasne ozrejmili študentom správanie sa privádzaného vzduchu po jeho distribuovaní do vetraného priestoru. Získané poznatky budú mať študenti možnosť uplatniť pri riešení ateliérových tvorieb, ako aj diplomových prác.

    

Organizátor exkurzie: doc. Ing. Zuzana Straková, PhD, Katedra technických zariadení budov SvF STU, (odd. VZDUCHOTECHNIKA)

 

Zahraničná exkurzia do VIEGA (Česká republika)

V dňoch 28. až 29.11.2019 sa na pozvanie firmy VIEGA s.r.o. zúčastnili v sprievode pedagógov katedry TZB študenti 2. ročníka odboru Technické zariadenia budov so zameraním Zdravotná technika odbornej exkurzie do sídla spoločnosti Viega s.r.o. v meste Ostrava. O odborný program sa postaral zástupca firmy a náš absolvent Ing. Pavol Vojtko. Študentom odprezentoval prednášku o firme, na druhý deň sa študenti oboznámili s prácou v software Techcon a nakoniec si precvičili aj praktické činnosti ako spájanie potrubia v showroome firmy. Ďakujeme za pekné zážitky a štedré pohostenie.

  

Organizátor exkurzie: Ing. Kamila Víchová, PhD., Katedra technických zariadení budov SvF STU, (odd. ZDRAVOTNÁ TECHNIKA)

 

Zahraničná exkurzia do ATREA a ELEKTRODESIGN (Česká republika)

V dňoch 4. až 6.12.2019 sa na pozvanie českých firiem pôsobiacich v oblasti Vzduchotechniky zúčastnilo v sprievode pedagógov katedry TZB 14 študentov 2. ročníka odboru Technické zariadenia budov so zameraním Vzduchotechnika odbornej exkurzie do výrobných závodov. ATREA s.r.o. so sídlom v Jablonci nad Nisou sa zaoberá tvorbou vnútornej mikroklímy, no najmä rekuperáciou odpadového tepla. Princípom výrobného programu je znižovanie energetickej náročnosti  prevádzky vzduchotechnických zariadení najmä uplatnením rekuperačných výmenníkov tepla, vstavanej regulácie a postupný prechod na plne automaticky riadený systém vetrania. Konkrétne sa výrobný program v súčasnosti člení do 5 divízií – vetracie jednotky a rekuperácia tepla, vetranie veľkokapacitných kuchýň, vetranie a teplovzdušné vykurovanie rodinných domov a bytov, meranie a regulácia a v neposlednom rade výstavba energeticky pasívnych rodinných domov.

    

ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. so sídlom v Brandýse nad Labem – Stará Boleslav sa zaoberá zaistením komplexnosti ponúkaných výrobkov a stavebnicových systémov, ktorých kvalita a celková úroveň sa zúčastňuje na definovaní produktových štandardov na trhu. Výrobný program zahŕňa výrobu hlavne ventilátorov akéhokoľvek druhu, ďalej výrobu vetracích rekuperačných jednotiek, dverových vzduchových clon, koncových distribučných prvkov, ako aj prvkov vzduchotechnickej potrubnej siete. Program tvorený hlavne odbornými akciami, ako boli prehliadky výrobných a skladových priestorov, skúšobných laboratórií, odborných prednášok spojených s názornými ukážkami, bol vyvážený príjemnými akciami spoločenských firemných večerov a voľného programu.

Organizátor exkurzie: doc. Ing. Zuzana Straková, PhD, Katedra technických zariadení budov SvF STU, (odd. VZDUCHOTECHNIKA)