Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 10. októbra 2012 o 9.00 hodine na Stavebnej fakulte STU v Bratislave Katedre konštrukcií pozemných stavieb zasadali odborné poroty 7. ročníka „Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva -ABF Slovakia BAKALÁR 2012“. Členov odbornej poroty privítal za organizátora Ceny Stavebnú fakultu STU v Bratislave prof. Ing. Anton Puškár, PhD. vedúci Katedry konštrukcií pozemných stavieb, a  doc. Ing. Boris Bielek, PhD. prodekan stavebnej fakulty.

obr1 obr1 obr1

Do celoštátnej súťaže bakalárskych prác sa prihlásilo 5 vysokých škôl - TU v Košiciach, Stavebná fakulta (s 8 prácami), TU v Košiciach, Fakulta umení (s 3 prácami), ŽU v Žiline, Stavebná fakulta (s 2 prácami), STU v Bratislave, Fakulta architektúry (s 10 prácami) a STU v Bratislave, Stavebná fakulta (s 20 prácami).        

Do súťaže bolo celkovo prihlásených 43 záverečných bakalárskych prác z piatich vysokých škôl. Z toho trojčlenné odborné poroty hodnotili:

  • v sekcii I. – Architektúra a urbanizmus 13 prác z troch fakúlt (STU v Bratislave FA, TU v Košiciach FU, STU v Bratislave SvF),
  • v sekcii II. – Pozemné stavby 17 prác zo štyroch fakúlt (STU v Bratislave FA, TU v Košiciach SvF, ŽU v Žiline SvF, STU v Bratislave SvF),
  • v sekcii III. – Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 8 prác z dvoch fakúlt (TU v Košiciach SvF, STU v Bratislave SvF),
  • v sekcii IV. – Vodné stavby a vodné hospodárstvo 5 prác zo STU v Bratislave SvF.

Odborné poroty v jednotlivých sekciách pracovali v tomto zložení:

sekcia I. Architektúra a urbanizmus : Ing. arch. Ľubomír Lapšanský, Ing. arch. Jaroslav Lalík, Ing. arch. Braňo Kaliský,

sekcia II.: Pozemné stavby : Ing. Juraj Nagy, PhD., Ing. Ivan Bučko, Ing. Karol Bitterer,

Sekcia III: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Ing. Ján Tomko, Ing. František Brliť, Ing. Peter Nürnberger,

Sekcia IV : Vodné stavby a vodné hospodárstvo : RNDr. Oľga Majerčáková, PhD., doc. RNDr. Štefan Rehák, CSc., Ing. Ján Heriban.

obr1 obr1 obr1 obr1 obr1 obr1 obr1 obr1

Slávnostné odovzdanie cien Bakalár 2012 sa uskutoční dňa 25. októbra 2012, štvrtok o 9:00 hodine aj s vernisážou výstavy všetkých prihlásených záverečných bakalárskych prác a ich verejnou prezentáciou ocenenými bakalármi v sídle Stavebnej fakulty STU v Bratislave.