Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Životné jubileum doc. Ing. Zdenky Hulínovej, PhD.Doc. Ing. Zdenka Hulínová, PhD. sa dožíva krásneho životného jubilea – 65 rokov života. Narodila sa 26. júna 1957 v Bratislave. Titul stavebného inžiniera získala v roku 1981 na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave, kde s červeným diplomom vyštudovala odbor Ekonomika a riadenie v stavebníctve. Počas štúdia absolvovala a úspešne ukončila aj dvojročné doplnkové pedagogické minimum.

Po skončení štúdia zostala ako interný ašpirant na Katedre technológie stavieb na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave. Po roku ašpirantúry bola v roku 1982 prijatá na Katedru technológie stavieb ako odborný asistent. V roku 1992 úspešne obhájila kandidátsku prácu a po úspešnej habilitácii v roku 2010 sa stala docentkou v odbore stavebníctvo.

V pedagogickej oblasti popri výučbe predmetov v oblasti technológie stavieb garantovala a prednášala počas svojho pôsobenia na Stavebnej fakulte STU predmety Modelovanie stavebných procesov, BOZP pri realizácii stavebných procesov a Riadenie BOZP na stavbách, k čomu ju oprávňuje osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika, ktoré získala v roku 2006. Viedla viac ako 50 diplomantov, 60 bakalárov, vyškolila dvoch doktorandov v odbore stavebníctvo.

Vo vedeckovýskumnej činnosti riešila mnoho výskumných úloh ako riešiteľ základného i aplikovaného výskumu v oblasti modelovania stavebných procesov a BOZP v stavebníctve. Je autorom a spoluautorom 1 monografie, 5 knižných publikácií a skrípt, desiatkov článkov v domácich a zahraničných časopisoch, ako aj v zborníkoch z domácich i zahraničných konferencií. Vypracovala mnoho posudkov výskumných projektov a odborných prác. Intenzívne spolupracuje so stavebnou praxou pri riešení problémov v oblasti BOZP v stavebníctve. Aktívne sa zapája do činnosti Slovenskej komory stavebných inžinierov v pedagogickej i odbornej oblasti.

Z vyššie uvedených pedagogických, vedeckovýskumných a odborných aktivít vyplýva, že jubilantka doc. Ing. Zdenka Hulínová, PhD. mimoriadnym spôsobom prispela k rozvoju odboru Stavebníctvo i Technológia stavieb najmä v oblasti modelovania stavebných procesov a bezpečnosti práce v stavebníctve. V tejto oblasti je v širokej odbornej verejnosti uznávanou odborníčkou.

Ako dlhoročný kolega na Katedre technológie stavieb od roku 1982 až doteraz môžem konštatovať, že jubilantka patrí k najlepším pedagógom na katedre vďaka jej profesionálnemu prístupu k práci a zanieteniu pre riešenie vedeckých a odborných problémov stavebníctva. Študenti a doktorandi vysoko hodnotia jej prístup k pedagogike a ku konzultáciám najmä pri bakalárskych, diplomových a dizertačných prácach. Je ochotná každému študentovi nezištne pomôcť na ceste k jeho napredovaniu. Vysoko si vážim jej morálne zásady a ľudské vlastnosti ako sú úprimnosť, čestnosť, priateľskosť, obetavosť a kolegialitu. V mene všetkých kolegov katedry jej prajem pri príležitosti jej významného životného jubilea pevné zdravie, veľa radosti a pracovných úspechov.

prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., vedúci Katedry technológie stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave