Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V posledných júnových dňoch sa dožíva okrúhleho životného jubilea prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD., osobnosť, ktorú netreba širokej odbornej verejnosti na Slovensku aj v zahraničí v oblasti technických zariadení budov (TZB) predstavovať. Pri príležitosti 80. narodenín by sme mu chceli aj touto cestou čo najsrdečnejšie zablahoželať.

Prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD. sa narodil 27.júna 1938 v Zlíne. Po skončení strednej priemyselnej školy nastúpil v roku 1957 na Fakultu architektúry a pozemného staviteľstva SVŠT v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1962 v odbore pozemné stavby. Po jej absolvovaní nastúpil ako pracovník investičného oddelenia Rektorátu SVŠT v Bratislave, kde sa  podieľal na inžinierskej činnosti spojenej s výstavbou novej budovy Stavebnej fakulty (SvF). Na tejto fakulte pracoval 46 rokov. Krátkou prestávkou boli len roky s 1990 až 1993, keď vo vlastnej projektovej kancelárii  spracúval alebo zabezpečoval projektovú dokumentáciu a realizáciu bankových objektov na Slovensku aj v Čechách (napr. v Banskej Bystrici, Košiciach, Olomouci, Ostrave a i.).Kandidátsku dizertačnú prácu na tému „Optimalizácia navrhovania potrubia vnútornej kanalizácie“  obhájil v r. 1978, v r. 1983 ho menovali za docenta. Dekrét profesora získal od prezidenta republiky v r. 1996. V rokoch 1993 - 2000 bol vedúcim Katedry TZB na SvF Slovenskej  technickej univerzity (STU). Počas svojho pôsobenia na katedre TZB vychoval 150 diplomantov - absolventov TZB a 5 doktorandov.

Prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD. ako prednášajúci na medzinárodnej vedecko-technickej konferencii zdravotnej techniky SANHYGA 2010 v Piešťanoch

Zdravotná technika ako celoživotná téma

Profesor Valášek sa vo svojej práci zameriava predovšetkým na oblasť zdravotnej techniky, najmä na výpočet potrubnej siete vnútorného vodovodu, cirkulácie teplej vody a potrubia vnútornej kanalizácie. Túto problematiku riešil v 80-tych rokoch ako spracovateľ kmeňových technických noriem, neskôr sa zúčastňoval pri revíziách národných noriem a garantoval preklady viacerých noriem EN .Profesor Valášek je známy ako autor mnohých monografií, odborných knižných publikácií, ako napr. „Zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie“ (2001), a „Zdravotnotechnické zariadenia budov“ (2005) vydané vydavateľstvom Jaga na Slovensku aj v Čechách. Za knihu „Solárna energia a jej využitie“ získal v r. 1984 cenu Slovenského literárneho fondu. Je autorom a spoluautorom vysokoškolských skrípt a učebných textov pre inžinierske štúdium a štúdium dištančného vzdelávania. Je riešiteľom viacerých výskumných grantových úloh a vedecko-technických projektov, odborných a expertíznych posudkov. Vedeckovýskumná činnosť má u neho hmatateľné výstupy, spomenúť možno obnovu zdravotnotechnických inštalácií v panelových domoch, revízie a spracovanie STN z oblasti vodovodov, kanalizácie a plynovodov, či zhotovenie energetických certifikátov budov pre spotrebné miesto, vykurovanie a teplú vodu. Je zakladateľom a dlhoročným členom SSTP a zakladateľom medzinárodnej vedecko-technickej konferencie zdravotnej techniky SANHYGA (október,Piešťany), ktorej 23.ročník sa v týchto dňoch pripravuje a ktorej sa prof. Valášek pravidelne aktívne zúčastňuje. Profesor Valášek bol dlhoročným členom redakčných rád odborných časopisov, aj redakčnej rady časopisu TZB Haustechnik, aktívnym členom SSTP a SKSI, kde bol aj členom skúšobných komisií pre získanie odbornej spôsobilosti pre oblasť zdravotnotechnických inštalácií, vykurovania a energetickej hospodárnosti budov. Za svoju aktívnu vedeckú a odbornú činnosť mu boli udelené viaceré vyznamenania, ako napr. Zlatá medaila ZSVTS za propagáciu vedy a techniky, Cena SSTP prof. Ľudovíta Hrdinu, Zlatá plaketa SvF STU v Bratislave a iné.

Prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD. v kruhu kolegov na konferencii SANHYGA 2016 v Piešťanoch (zľava: prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., doc. Ing. Ján Takács, PhD., Ing. Marián Botka, prof. Ing.Jaroslav Valášek, Phd., doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., Ing. Zdeněk Žabička, Ing. Kamila Víchová, PhD.)

Popri vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti aj prax - projektovanie technických, technologických a energetických zariadení budov

Ako autorizovaný inžinier sa aktívne zapájal do projektovania technických, technologických a energetických zariadení budov. Môžeme spomenúť spracovanie projektov zdravotnotechnických inštalácií pre obchodné centrá Hypernova v Bratislave, v Košiciach, alebo rekonštrukcie ZTI napr. v hoteli Crowne Plaza v Bratislave a tiež projekty obnovy viacerých bytových domov. Srdcovou záležitosťou profesora Valáška boli a sú návrhy a realizácie technologických zariadení fontán. Medzi najzaujímavejšie riešenia patrí napr.kruhová fontána na Mierovom námestí v Galante, ktorej prevádzka vrátane hudobnej produkcie a systému osvetlenia, je riadená počítačom. V súčasnosti profesor Valášek úzko spolupracuje s Katedrou TZB na SvF STU ako oponent záverečných diplomových a dizertačných prác a tiež ako člen rôznych skúšobných komisií. Všetci si veľmi vážime vysokú odbornosť a v nemalej miere príjemnú spoločnosť osobnosti, akou je pán profesor Jaroslav Valášek.

Vážený pán profesor,

v mene Vašich najbližších kolegov, spolupracovníkov z Katedry technických zariadení budov  Stavebnej fakulty STU, a tiež v mene širokej odbornej verejnosti Vám srdečne blahoželáme a prajeme všetko najlepšie, hlavne pevné zdravie, šťastie a ešte veľa krásnych dní v osobnom aj pracovnom živote.

Doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., Katedra technických zariadení budov SvF STU Bratislava