Prejsť na obsah
Dianie na SvF

K záverečným akademickým slávnostiam bakalárov a inžinierov na Stavebnej fakulte STU v Bratislave pribudla výnimočne v uplynulom mesiaci aj promócia absolventov po 50 rokoch - tzv. zlatá! 

Absolventi niekdajšej Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej z roku 1968 si takto symbolicky obnovili inžiniersky titul. Za prítomnosti  prodekanov doc. Petra Makýša a doc. Petra Kyrinoviča si z rúk dekana SvF prof. Stanislava Unčíka prevzali pamätný diplom, ktorý im pripomenie záverečné obdobie štúdia, začiatky v praxi a zároveň je vyjadrením úcty a poďakovaním za prácu odvedenú v prospech odboru geodézia a kartografia.

V slávnostnom príhovore dekan fakulty prof. Unčík vyzdvihol poslanie profesného smeru prítomných absolventov a poďakoval im za ich cenný prínos pre dobré meno fakulty doma ako i v zahraničí. Do ďalších rokov im zaželal ešte veľa zdravia, veselú myseľ a radosť zo života.

V mene absolventov sa prítomným prihovoril doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD., ktorý v prejave spomenul užitočnú a záslužnú prácu geodetov a kartografov na rôznych pracoviskách, projektoch a stavbách.  Za uplynulých 50 rokov zažila práve táto, dnes „zlatá“ generácia absolventov, veľa spoločensko-politických zmien, ktoré ovplyvňovali jej osobné osudy i profesijné pôsobenie. Napriek tomu svoju prácu vykonávali podľa svojich najlepších schopností a vedomostí, a ešte k tomu so vzácnou hrdosťou na absolutórium - na svojej alma mater.

Slávnostné podujatie ukončila študentská hymna Gaudeamus igitur.

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka

Text, foto: Mgr. Valéria Kocianová