Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie :

1 miestavýskumného pracovníka s VŠ v študijnom odbore Geodézia a kartografia na Katedre geodetických základov SvF STU.

Kvalifikačné predpoklady :
- vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore,
- vedecká hodnosť PhD.


Ďalšie požiadavky :
- vedecká a pedagogická prax min. 5 rokov,
- ovládanie hardvérov a softvérov pre GNSS prijímače,
- publikačná činnosť,
- znalosť cudzieho jazyka.

Termín nástupu : 1.4.2015.

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, kópiou dokladu o udelení akademického titulu PhD. a potvrdení o odbornej praxi,čestným vyhlásením o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a čestným vyhlásením o bezúhonnosti zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.