Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s  §  77 ods. 1) a 4) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na  obsadenie  :

2 funkčných miest profesor:
1) pre študijný odbor 5.1.4 Pozemné stavby
2) pre študijný odbor 5.1.6 Vodné stavby

1  funkčné miesto docent :
1)
pre študijný odbor 5.2.8 Stavebníctvo

Kvalifikačné predpoklady:
- vedecko-pedagogická hodnosť profesor/docent v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore,
- vedecko-akademický titul PhD. alebo DrSc. v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore.

Ďalšie požiadavky:
- vedecko-pedagogická charakteristika,
- pedagogická prax a vedecko-výskumná činnosť v príslušnom odbore min. 10 rokov,
- aktívna znalosť dvoch svetových jazykov.

Termín nástupu : dohodou.

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, kópiou dokladu o menovaní za profesora/docenta, kópiou o udelení akademického titulu PhD./DrSc. a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.

vo formáte pdf výberové konanie pdf

prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
d e k a n