Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 4) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie :

1 funkčného miesta docent pre študijný odbor 5.1.5 Inžinierska konštrukcie a dopravné stavby

Kvalifikačné predpoklady :

- vedecko-pedagogická hodnosť docent v príslušnom študijnom odbore alebo

v príbuznom študijnom odbore,

- vedecko-akademický titul PhD. alebo DrSc. v príslušnom študijnom odbore alebo

v príbuznom študijnom odbore.

Ďalšie požiadavky :

- vedecko-pedagogická charakteristika,

- prax v príslušnom odbore min. 5 rokov,

- dokladovať publikačnú činnosť v odbore,

- aktívna znalosť anglického jazyka

Termín nástupu : dohodou

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, kópiou dokladu o menovaní za docenta, kópiou o udelení akademického titulu PhD./DrSc. a potvrdení o odbornej praxi,čestným vyhlásením o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a čestným vyhlásením o bezúhonnosti zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.