Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 4) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie :

1 funkčného miesta docent pre študijný odbor 5.1.5 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Kvalifikačné predpoklady :
- vedecko-pedagogická hodnosť docent v príslušnom študijnom odbore alebo
v príbuznom študijnom odbore,
- vedecko-akademický titul PhD. alebo DrSc. v príslušnom študijnom odbore alebo
v príbuznom študijnom odbore.


Ďalšie požiadavky :
- vedecko-pedagogická charakteristika,
- prax v príslušnom odbore min. 10 rokov,
- skúsenosti s experimentálnym výskumom v oblasti mechaniky zemín,
- skúsenosti s numerickým modelovaním geotechnických problémov ( ovládanie softwarov GEO 5, MIDAS, ANSYS a pod.),
- primeraná publikačná činnosť,
- aktívna znalosť svetového jazyka.

Termín nástupu : dohodou.

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdením o odbornej praxi, čestným vyhlásením o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a čestným vyhlásením o bezúhonnosti zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.