Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 4) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie :

- 1 funkčného miesta profesor pre študijný odbor 6.4.1 Vodné hospodárstvo


Kvalifikačné predpoklady :
- vedecko-pedagogická hodnosť profesor v príslušnom študijnom odbore alebo
v príbuznom študijnom odbore,
- vedecko-akademický titul PhD. alebo DrSc. v príslušnom študijnom odbore alebo
v príbuznom študijnom odbore.


Ďalšie požiadavky :
- vedecko-pedagogická charakteristika,
- prax v príslušnom odbore min. 15 rokov,
- dokladovať publikačnú činnosť v odbore,
- aktívna znalosť anglického jazyka

Termín nástupu : dohodou.

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, kópiou dokladu o menovaní za profesora, kópiou o udelení akademického titulu PhD./DrSc. a potvrdení o odbornej praxi,čestným vyhlásením o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a čestným vyhlásením o bezúhonnosti zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.