Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 4) zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 funkčného miesta docent, pre študijný odbor „Vodné hospodárstvo“

Kvalifikačné predpoklady:
- docent v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore,
- vedecko-akademický titul PhD. alebo DrSc. v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore,
- pedagogická prax -minimálne 5 rokov.


Ďalšie požiadavky:
- prednášková činnosť a praktické skúsenosti v oblasti kvality vôd,
- vedecko-pedagogická charakteristika,
- publikačná činnosť,
- aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka.


Termín nástupu: 1.3.2015

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.