Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 4) zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 funkčného miesta docent, pre študijný odbor „Geodézia a kartografia“

Kvalifikačné predpoklady:
- vedecko-pedagogická hodnosť docent v študijnom odbore Geodézia a kartografia, alebo v príbuznom odbore,

Ďalšie požiadavky:
- publikačná činnosť v oblasti matematickej kartografie, resp. zobrazovacích metód a geometrie,
- pedagogické skúsenosti v oblasti matematickej kartografie a v oblasti metód zobrazovania,
- ovládanie softvérov MATHEMATICA,
- skúsenosti s vedením grantových projektov.


Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, , dokladom o vzdelaní,vedecko-pedagogickou charakteristikou, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.