Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s  §  77 ods. 1) a 4) zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

 

1 funkčného miesta docent, pre študijný odbor 5.2.8 Stavebníctvo

 

Kvalifikačné predpoklady:

absolvent Stavebnej fakulty, so zameraním na ekonomiku a riadenie stavebníctva, 

vedecko-pedagogická hodnosť PhD.,

- vedecko-pedagogická titul docent,

- minimálne 5 rokov pedagogickej praxe.

 

Ďalšie požiadavky:

znalec zapísaný v Zozname znalcov podľa zákona č. 382/2004 Z.z.,

skúsenosti so zabezpečením zložitých znaleckých úkonov, vyžadujúcich koordináciu tímovej práce viacerých znalcov,

skúsenosti so získaním grantov a riešením grantových úloh, vrátane ich ekonomického ako aj administratívneho dokumentovania v súlade s platnými požiadavkami,

ovládanie výpočtovej techniky ako aj využitie programu – odhad hodnoty stavebných prác,

- schopnosť zapojiť sa do domácich a medzinárodných výskumných projektov,

- komunikatívnosť a spoľahlivosť.

 

Termín nástupu: 1.1.2015

 

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, vedecko-pedagogickú charakteristiku,zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.