Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 4) zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 funkčného miesta docent, pre študijný odbor „Aplikovaná matematika“

Kvalifikačné predpoklady:
- vedecko-pedagogická hodnosť docent v študijnom odbore Aplikovaná matematika,
- minimálne 5 rokov pedagogickej praxe v odbore aplikovaná matematika, resp. 10 rokov výskumnej praxe v tomto odbore.


Ďalšie požiadavky:
- publikačná činnosť v oblasti aplikovanej matematiky,
- ovládanie numerických softvérov,
- aktívne ovládanie anglického jazyka, vrátane skúseností s výukou matematických predmetov v anglickom jazyku,
- vedecko-pedagogická charakteristika.


Termín nástupu: 1.9.2014

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.