Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 4) zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 funkčného miesta docent, pre študijný odbor „Vodné hospodárstvo“

Kvalifikačné predpoklady:
- vedecko-pedagogická hodnosť docent v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore,
- vedecko-pedagogický titul PhD. v príslušnom študijnom odbore.

Ďalšie požiadavky:
- vedecko-pedagogická charakteristika,
- pedagogická prax minimálne 15 rokov,
- prednášková činnosť a praktické skúsenosti v oblasti čerpacích staníc,
- vedecko-výskumná a publikačná činnosť v danom odbore,
- aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka,
- splnenie kritérií Stavebnej fakulty STU na habilitačné konanie, zverejnené na webstránke: http://www.svf.stuba.sk/sk/vymenuvacie-konanie.html?page_id=1780
Kritéria boli schválené na zasadnutí VR STU dňa 14. 5. 2014 a s následným dodatkom dňa 19.6.2015, a nadobúdajú účinnosť dňom: 1.10.2015.


Termín nástupu: 1.11.2015

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, vedecko-pedagogickú charakteristiku zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.