Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 4) zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 funkčného miesta docent, pre študijný odbor „Aplikovaná matematika“

Kvalifikačné predpoklady:
- docent v odbore Aplikovaná matematika,
- minimálne 10 ročná pedagogická prax v oblasti matematiky a informatiky, vrátane výuky v anglickom jazyku.

Ďalšie požiadavky:
- publikačná činnosť v oblasti aplikovanej matematiky,
- ovládanie softvérov pre prácu s obrazom, pre vizualizáciu 2D a 3D dát a pre vedecké výpočty (MATHEMATICA, ANSYS),
- programovanie v jazyku C,
- základné znalosti štatistických metód a metód spracovania obrazu pomocou parciálnych diferenciálnych rovníc,
- splnenie kritérií Stavebnej fakulty STU na habilitačné konanie pre odbor 9.1.9 aplikovaná matematika, zverejnené na webstránke: http://www.svf.stuba.sk/sk/vymenuvacie-konanie.html?page_id=1780
Kritéria boli schválené na zasadnutí VR STU dňa 14. 5. 2014 a následným dodatkom 19.6.2015, a nadobúdajú účinnosť dňom: 1.10.2015.


Termín nástupu: 1.11.2015

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, vedecko-pedagogickú charakteristiku zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.