Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 4) zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 funkčného miesta docent, pre študijný odbor „Aplikovaná matematika“

Kvalifikačné predpoklady:
- docent v odbore Aplikovaná matematika.

Ďalšie požiadavky:
- skúsenosti s prednáškami z oblasti numerickej analýzy diferenciálnych rovníc
- aktívne ovládanie softvérov MATHEMATICA, ANSYS, programovania v jazyku C a anglického jazyku,
- publikačná činnosť v popredných svetových časopisoch,
- pedagogická prax v odbore minimálne 10 rokov,
- skúsenosti s vedením doktorandov.


Termín nástupu: 1.9.2015


Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.