Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 4) zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 funkčného miesta docent, pre študijný odbor „Stavebníctvo“

Kvalifikačné predpoklady:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa, vedecko-pedagogický titul PhD.,
- vysokoškolské vzdelanie 2. alebo 3. stupňa v odbore Chemické vedy,
- habilitácia v odbore Stavebníctvo, vedecko-pedagogický titul docent.


Ďalšie požiadavky:
- vedecko-pedagogická charakteristika,
- vedecko-výskumná a publikačná činnosť v danom odbore,
- špecializácia v odbore Stavebníctvo – materiálové inžinierstvo,
- pedagogická prax v odbore minimálne 10 rokov,
- aktívna znalosť anglického jazyka,
- aktívna práca s PC.


Termín nástupu: 1.9.2015

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.