Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 4) zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

 

1 funkčného miesta docent, pre študijný odbor „Pozemné stavby“

 

Kvalifikačné predpoklady:

- docent v príslušnom študijnom odbore,

- špecializácia TZB alebo technika prostredia budov,

- prax v odbore minimálne 10 rokov.

 

Ďalšie požiadavky:

- vedecko-pedagogická charakteristika,

- prehľad publikačnej činnosti za posledných 5 rokov,

- aktívna znalosť svetového jazyka,

- práca s PC.

 

Termín nástupu: 1.9.2015

 

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.