Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 4) zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 funkčného miesta profesor, pre študijný odbor „Aplikovaná mechanika“

Kvalifikačné predpoklady:
- profesor v príslušnom odbore,
- pedagogická prax a vedecko-výskumná činnosť v príslušnom odbore minimálne v rozsahu vyžadovanom v kritériách VR SvF STU pre začatie inauguračných konaní,


Ďalšie požiadavky:
- aktívna znalosť svetového jazyka.

Termín nástupu: 1.12.2014


Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.