Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie
na obsadenie:

 

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta pre študijný odbor Geodézia a kartografia na Katedru geodézie SvF STU

 

Kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa odbor GaK,
- prednosť majú uchádzači s odovzdanou dizertačnou prácou vo vednom odbore Geodézia a kartografia

 

Ďalšie požiadavky:

- požadované ovládanie bežných a špecializovaných softvérových produktov ( Microsoft Office, MatLab, Kokeš, AutoCAD, Microstation, Atlas),
- znalosť minimálne jedného svetového jazyka anglicky, nemecky, rusky – prednosť majú  uchádzači so znalosťou anglického jazyka),
- pedagogická prax vo výučbe na technickej univerzite v odbore GaK.         

Termín nástupu:  1.4.2016

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.