Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru technológie stavieb SvF


Kvalifikačné predpoklady:
- ukončené PhD. v odbore Stavebníctvo alebo Technológia stavieb,

Ďalšie požiadavky:
- minimálne 3 ročná pedagogická prax v problematike technológie stavieb,
- aktívne ovládanie svetového jazyka (angličtina alebo nemčina),
- aktívna práca s PC (Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer).


Termín nástupu: 1.11.2015


Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.