Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie SvF


Kvalifikačné predpoklady:
- odovzdaná dizertačná práca z oblasti aplikovanej matematiky.


Ďalšie požiadavky:
- minimálne 3 ročná pedagogická prax s vyučovaním matematických a informačných predmetov na VŠ,
- publikačná činnosť,
- aktívne ovládanie anglického jazyka,
- aktívne ovládanie výpočtového systému MATHEMATICA, resp. ANSYS,
- aktívne ovládanie metód paralelného programovania, predovšetkým prostredia MPI.


Termín nástupu: 1.9.2014


Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.