Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru konštrukcií pozemných stavieb SvF

Kvalifikačné predpoklady:
- absolvent odboru Pozemné stavby,
- vedecko-pedagogická hodnosť PhD.

Ďalšie požiadavky:
- prax minimálne 10 rokov,
- aktívna znalosť svetového jazyka,
- dokladovať publikačnú činnosť v odbore zameranú na stavebnú, urbanistickú a priestorovú akustiku.


Termín nástupu: 1.10.2015


Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.