Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie SvF


Kvalifikačné predpoklady:
- vedecko-pedagogická hodnosť PhD. z oblasti geometrie alebo príbuzných oblastí,

Ďalšie požiadavky:
- skúsenosti s prednáškami z deskriptívnej geometrie a projektívnych metód,
- aktívne ovládanie AUTOCADu a anglického jazyka,
- publikačná činnosť.


Termín nástupu: 1.9.2015


Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.