Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistentana Katedru materiálového inžinierstva SvF

Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore Stavebníctvo,
- ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v odbore Stavebníctvo, vedecko-pedagogický titul PhD.

Ďalšie požiadavky:
- špecializácia v oblasti stavebných materiálov,
- vedecko-pedagogická charakteristika,
- pedagogická prax v odbore minimálne 10 rokov,
- aktívna znalosť cudzieho jazyka,
- práca s PC.


Termín nástupu: 1.10.2015

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.