Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru technických zariadení budov SvF


Kvalifikačné predpoklady:
- absolvent Stavebnej fakulty, odbor Pozemné stavby,
- špecializácia v oblasti zdravotnej techniky.

Ďalšie požiadavky:
- minimálne 10 rokov praxe v odbore,
- dokladovanie publikačnej činnosti alebo zoznamu projektov za posledných 5 rokov,
- aktívna znalosť cudzieho jazyka,
- práca s PC.


Termín nástupu: 15.9.2015

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.