Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

 

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie SvF

 

Kvalifikačné predpoklady:

-          vysokoškolské vzdelanie technicko-ekonomického smeru,

-          vedecko-pedagogická hodnosť PhD. v odbore Aplikovaná matematika,

 

Ďalšie požiadavky:

-          viacročná pedagogická prax v oblasti vysokoškolskej matematiky,

-          publikačná činnosť v domácich a zahraničných periodikách,

-          praktické skúsenosti pri administrovaní vedeckých projektov,

-          aktívne ovládanie AUTOCADu a základných matematických softvérov,

-          ovládanie cudzích jazykov (angličtina, nemčina).  

  

Termín nástupu: 1.6.2015 

 

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava