Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru technických zariadení budov SvF

Kvalifikačné predpoklady:
- absolvent Stavebnej fakulty, odbor Pozemné stavby, vítaný ukončený študijný program TZB,
- vedecko-pedagogická hodnosť PhD.,
- špecializácia v oblasti vetrania, klimatizácie a techniky prostredia budov.

Ďalšie požiadavky:
- prax v odbore minimálne 10 rokov,
- aktívna znalosť jedného cudzieho jazyka,
- dokladovanie publikačnej činnosti v danom odbore za posledných 5 rokov,
- práca s PC.


Termín nástupu: 1.3.2015

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.