Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru technológií stavieb SvF

 

Kvalifikačné predpoklady:

-absolvent Stavebnej fakulty, odbor Stavebníctvo,

-ukončený 3.stupeň štúdia - PhD. v študijnom programe Technológia stavieb.

 

Ďalšie požiadavky:

-praktické skúsenosti s vedením bakalárov a diplomantov,

-ovládanie minimálne jedného svetového jazyka.

 

Termín nástupu: 1.2.2014

 

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.