Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie
na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta
na Katedru technických zariadení budov SvF

 Kvalifikačné predpoklady:
- PhD. v príslušnom odbore,
- špecializácia TZB alebo technika prostredia budov.

Ďalšie požiadavky:
- prax v odbore minimálne 10 rokov,
- prehľad publikačnej činnosti za posledných 5 rokov,
- vedecko-pedagogická charakteristika,
- aktívna znalosť svetového jazyka,
- práca s PC.  

Termín nástupu:  15.2.2016

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.