Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

2 miest vysokoškolských učiteľov, odborných asistentov na Katedru fyziky SvF

 

Kvalifikačné predpoklady:

-          vysokoškolské vzdelanie v odbore Fyzika,

 

Ďalšie požiadavky:

-          prax v oblasti meracej techniky a IKT,

-          znalosť anglického jazyka. 

  

Termín nástupu:  september 2014

 

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.