Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

2 miest vysokoškolských učiteľov, odborných asistentov na Katedru telesnej výchovy SvF

Kvalifikačné predpoklady:
- VŠ príslušného zamerania (minimálne magisterský stupeň),
- III. stupeň VŠ vzdelávania (absolvovanie dizertačnej skúšky, príp. doktorandské štúdium pred ukončením),

Ďalšie požiadavky:
- vedecko-výskumná a publikačná činnosť v danom odbore,
- pedagogická prax – minimálne 3 roky,
- znalosť cudzieho jazyka (anglický, nemecký jazyk).


Termín nástupu: 15.9.2015


Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.