Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 2) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie :

 

1 miesta vysokoškolského učiteľa -  odborného asistentapre študijný odbor geodézia a kartografia na Katedre geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

 

Kvalifikačné predpoklady :

vysokoškolské  vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia,

prednosť majú uchádzači s odovzdanou dizertačnou prácou vo vednom odbore geodézia a kartografia,

- požadované ovládanie bežných a špecializovaných softvérových produktov  ( Microsoft Office, MatLab, Kokeš, AutoCAD, Microstation, Atlas),

- znalosť minimálne jedného svetového jazyka ( anglicky, nemecky, rusky – prednosť majú uchádzači so znalosťou anglického jazyka),

- pedagogická prax vo výučbe na technickej univerzite v odbore geodézia a kartografia.

 

Termín nástupu : 01.09.2014

 

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdením o odbornej praxi, čestným vyhlásením o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a čestným vyhlásením o bezúhonnosti zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.