Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 2) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie :

 

1 miesta vysokoškolského učiteľa -  odborného asistentana Katedre geodetických základov Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

 

Kvalifikačné predpoklady :

vysokoškolské  vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia,

- ovládanie softvéru ArcGIS a CAD systémov,

- znalosť anglického jazyka,

- pedagogická prax minimálne 1 rok.

 

Termín nástupu : 01.10.2014

 

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdením o odbornej praxi, čestným vyhlásením o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a čestným vyhlásením o bezúhonnosti zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.