Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 2) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie :

1 miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistentana Katedre architektúry Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Kvalifikačné predpoklady :
- vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore architektúra a urbanizmus alebo v príbuznom študijnom odbore,
- PhD. v študijnom odbore architektúra a urbanizmus alebo v príbuznom študijnom odbore,
- pedagogická prax,
- úspešná publikačná činnosť,
- autorizácia v Slovenskej komore architektov,
- aktívna znalosť anglického jazyka.

Termín nástupu : 01.10.2014

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdením o odbornej praxi, čestným vyhlásením o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a čestným vyhlásením o bezúhonnosti zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.