Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 2) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

 

1 miesta vysokoškolského učiteľa -  odborného asistentana Katedre betónových konštrukcií a mostov  Stavebnej fakulty STU v  Bratislave.

 

Kvalifikačné predpoklady :

-          ukončené vysokoškolské vzdelanie v študijnom odboreinžinierske konštrukcie a dopravné stavby alebo nosné konštrukciepozemných stavieb,

-          vedecko – pedagogická hodnosť PhD.,

-          znalosť dvoch svetových jazykov,

-          publikačná činnosť v odbore.

 

Termín nástupu : 01.03.2014.

 

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladu o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi, čestným vyhlásením o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a čestným vyhlásením o bezúhonnosti  zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.