Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 2) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na Katedru vodného hospodárstva krajiny Stavebnej fakulty STU v Bratislave na dobu určitú do 31.08.2019.

Kvalifikačné predpoklady :
- absolvent stavebnej fakulty,
- odovzdaná dizertačná práca v študijnom programe Vodohospodárske inžinierstvo,
- prax v oblasti pokročilého programovania modelov zrážkovo-odtokových procesov,
- publikačná činnosť v danej oblasti,
- znalosť anglického jazyka.

Termín nástupu : 01.09.2014

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, zoznamom publikácií, potvrdením o odovzdaní dizertačnej práce a potvrdením o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.