Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 2) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie :

1 miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta


Kvalifikačné predpoklady :
- vedecká hodnosť PhD. v odbore 5.1.5. Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,
- minimálne 5 ročná prax VŠ pedagóga.


Ďalšie požiadavky :
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- primeraná vedecko-výskumná práca s publikáciami,
- vedenie bakalárov a diplomantov,
- praktické ovládanie PC a softvéru orientovaného na MKP.


Termín nástupu : 1.9.2015.

 

2 miest vysokoškolských učiteľov - odborných asistentov


Kvalifikačné predpoklady :
- vedecká hodnosť PhD. v odbore 5.1.5. Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,
- minimálne 5 ročná prax VŠ pedagóga.


Ďalšie požiadavky :
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- primeraná vedecko-výskumná práca s publikáciami,
- vedenie bakalárov a diplomantov,
- praktické ovládanie PC a softvéru orientovaného na MKP.


Termín nástupu : 1.10.2015.

 

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, kópiou o udelení akademického titulu PhD. a potvrdení o odbornej praxi, čestným vyhlásením o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a čestným vyhlásením o bezúhonnosti zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.