Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 2) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

 

1 miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na Katedre konštrukcií pozemných stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Kvalifikačné predpoklady:

-          absolvent stavebnej fakulty v študijnom odbore pozemné stavby,

-          vedecká hodnosť PhD.,

-          prax v odbore minimálne 10 rokov,

-          aktívna znalosť svetového jazyka,

-          dokladovať publikačnú činnosť v odbore zameranú  na fyzikálne vlastnosti obalových konštrukcií budov.

Termín nástupu: 01.09.2014.

 

1 miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistentana Katedre hydrotechniky Stavebnej fakulty STU v Bratislave pre oblasť Hydraulika podzemných vôd.

Kvalifikačné predpoklady:

-          absolvent stavebnej fakulty v odbore vodné hospodárstvo a vodné stavby,

-          vedecká hodnosť PhD. vo vednom odbore hydrotechnika,

-          pedagogická prax a prax v danej oblasti minimálne 10 rokov,

-          vedecko-výskumná činnosť v príslušnom odbore,

-          znalosť špeciálnych softvérových produktov z oblasti hydrauliky povrchových a podzemných vôd,

-          aktívna znalosť cudzieho jazyka.

Termín nástupu: 01.10.2014

 

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdením o odbornej praxi, čestným vyhlásením o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a čestným vyhlásením o bezúhonnosti zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.