Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 2) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie :

 

1 miesta vysokoškolského učiteľa -  odborného asistentana Katedre mapovania a pozemkových úprav Stavebnej fakulty STU v Bratislave pre predmety Pozemkové úpravy I., Pozemkové úpravy II, Bonitácia a oceňovanie pozemkov.

Kvalifikačné predpoklady :

-          vysokoškolské  vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia,

-          ovládanie špeciálnych softvérových produktov z oblasti pozemkových úprav a katastra nehnuteľností,

-          prednosť majú uchádzači s titulom PhD.,

-          znalosť svetového jazyka.

Termín nástupu : 15.07.2014

 

1 miesta vysokoškolského učiteľa -  odborného asistentana Katedre mapovania a pozemkových úprav Stavebnej fakulty STU v Bratislave pre predmety Kataster  nehnuteľností a Katastrálne mapovanie.

Kvalifikačné predpoklady :

-          vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia,

-          ovládanie špeciálnych softvérových produktov z oblasti katastra nehnuteľností a katastrálneho mapovania,

-          prednosť majú uchádzači s titulom PhD.,

-          znalosť svetového jazyka.

Termín nástupu : 01.09.2014.

 

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdením o odbornej praxi, čestným vyhlásením o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a čestným vyhlásením o bezúhonnosti zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.