Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 2) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie :

1 miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta

Kvalifikačné predpoklady :
- vedecká hodnosť PhD. v odbore 5.1.5. Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,
- minimálne 5 ročná prax VŠ pedagóga.

Ďalšie požiadavky :
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- primeraná vedecko-výskumná práca s publikáciami,
- vedenie bakalárov a diplomantov.

Termín nástupu : 1.7.2015.

  

1 miesta výskumného pracovníka s VŠ

Kvalifikačné predpoklady :
- vedecká hodnosť PhD. v odbore 5.1.5. Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,
- minimálne 5 ročná prax VŠ pracovníka.

Ďalšie požiadavky :
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- skúsenosti s experimentálnymi laboratórnymi prácami,
- primeraná vedecko-výskumná práca s publikáciami.

Termín nástupu : 1.7.2015.

  

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, kópiou o udelení akademického titulu PhD. a potvrdení o odbornej praxi, čestným vyhlásením o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a čestným vyhlásením o bezúhonnosti zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 81005 Bratislava.