Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 2) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie :

1 miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta


Kvalifikačné predpoklady :
- absolvent stavebnej fakulty odbor 5.1.4 Pozemné stavby,
- vedecká hodnosť PhD. v odbore 5.1.4 Pozemné stavby,
- odborná prax minimálne 7 rokov.


Ďalšie požiadavky :
- aktívna znalosť anglického jazyka,
- dokladovať publikačnú činnosť v odbore zameranú na tepelnotechnické a akustické vlastnosti konštrukcií a budov.

Termín nástupu : 1.7.2015


Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, kópiou o udelení akademického titulu PhD. a potvrdení o odbornej praxi, čestným vyhlásením o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a čestným vyhlásením o bezúhonnosti zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 81005 Bratislava.