Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 2) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie :

 

2 miest vysokoškolských učiteľov -  odborných asistentovna Katedre konštrukcií pozemných stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Kvalifikačné predpoklady :

absolvent stavebnej fakultyv študijnom odbore pozemné stavby,

vedecko-pedagogická hodnosť PhD.,

prax minimálne 5 rokov v odbore,

aktívna znalosť anglického jazyka.

Ďalšie požiadavky :

k jednému miestu dokladovať publikačnú činnosť v odbore zameranú na akustické vlastnosti budov,

k druhému miestu dokladovať publikačnú činnosť v odbore zameranú na vnútorné prostredie budov a svetelnú techniku.

Termín nástupu : 01.07.2014

 

1 miesta vysokoškolského učiteľa -  odborného asistentana Katedre konštrukcií pozemných stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Kvalifikačné predpoklady :

absolvent stavebnej fakulty v študijnom odbore pozemné stavby,

prihláška na doktorandské štúdium,

prax minimálne 10 rokov v projektovej činnosti,

aktívna znalosť anglického jazyka,

dokladovať portfólio projekčných prác budov.

Termín nástupu : 01.07.2014.

 

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdením o odbornej praxi, čestným vyhlásením o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a čestným vyhlásením o bezúhonnosti zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.